Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

1ος Κύκλος Καθεστώτος Ενισχύσεων “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προιόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

ΚΥΑ94084/ΦΕΚΒ΄5130/1.10.2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30/12/2022

Γενικά

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου:

  • Κατώτερα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
   Από 50.000 € για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Συμπράξεις, Ομάδες παραγωγών Από 100.000€ για τις Ατομικές επιχειρήσεις

  • Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
   Μέχρι 200.000 € για τις Ατομικές επιχειρήσεις
   Μέχρι 500.000 € για τις ΜΜΕ και για όλα τα είδη ενισχύσεων της πρωτογενούς παραγωγής
   Μέχρι 3.000.000 € για τις ΜΜΕ και για όλα τα είδη ενισχύσεων της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
   Μέχρι 5.000.000 € για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και μόνο για το είδος της φορολογικής απαλλαγής

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

   1. Δημιουργία νέας μονάδας.
   2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
   3. Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί / παρασχεθεί από αυτήν
   4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω του παρόντος καθεστώτος, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις του Βόρειου, Νότιου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών, για δαπάνες εκτός των Περιφερειακών ενισχύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 • Δαπάνες για κτιριακά, εγκαταστάσεις
 • Δαπάνες για εξοπλισμό και αγροτικά μηχανήματα
 • Δαπάνες για πιστοποιήσεις, μεταφοράς τεχνογνωσίας, κ.α
 • δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης (υπό προϋποθέσεις)
 • Άλλες άυλες δαπάνες

Οι δαπάνες των κτιριακών αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τα θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Για της ΜμΕ, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Επίσης ενισχύεται η αγορά και επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Μη επιλέξιμες δαπάνες

   • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
   • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
   • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
   • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων. μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.
   • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 15ετία από την έγκριση της επένδυσης.
   • Η αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών, η φύτευση μονοετών φυτών, οι εργασίες αποστράγγισης, η αγορά ζώων, οι επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα, το κεφάλαιο κίνησης, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.

Είδη και ύψος Ενισχύσεων

   • Επιχορήγηση ως 80% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ΒΙ.ΠΕ, ΒΕ.ΠΕ, Ε.Π., ΘΥ.Κ.Τ, Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
   • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως 100% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ΒΙ.ΠΕ, ΒΕ.ΠΕ, Ε.Π., ΘΥ.Κ.Τ, Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
   • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ως 100%, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση
   • Φορολογική απαλλαγή ως 90%, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών
   • Για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, το μέγιστο ποσοστό του ποσού των επιλέξιμων δαπανών είναι μέχρι:
    • 75% στα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Εύβοιας)
    • 40% στην περιφέρεια Αττικής
    • 50% σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή πλην των ανωτέρω

Ιδία συμμετοχή

Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Μη επιλέξιμοι δικαιούχοι

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Περιπτώσεις επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων

  • Επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς παραγωγής
   • Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, (όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.), διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων της ίδιας αγροτικής επιχείρησης, καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης με καθετοποιημένη μονάδα για την παραγωγή ελαίου
   • στον τομέα ζωικής παραγωγής: Βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές μονάδες, μονάδες μονόπλων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών, εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, πτηνοτροφικές μονάδες
  • Επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
  • Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα σχέδια της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού
  • Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα σχέδια της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού
  • Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του καθεστώτος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, δίχως υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 ή των ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.) και στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ


Ποιός είναι ο ρόλος της IDEC

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.