Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

1ος Κύκλος Καθεστώτος Ενισχύσεων “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προιόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειατου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Γενικά

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου:

  • Κατώτερα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
   Από 50.000 € για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Συμπράξεις, Ομάδες παραγωγών Από 100.000€ για τις Ατομικές επιχειρήσεις

  • Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
   Μέχρι 200.000 € για τις Ατομικές επιχειρήσεις
   Μέχρι 3.000.000 € για τις ΜΜΕ και για όλα τα είδη ενισχύσεων
   Μέχρι 5.000.000 € για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και μόνο για το είδος της φορολογικής απαλλαγής

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

   1. Δημιουργία νέας μονάδας.
   2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
   3. Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί / παρασχεθεί από αυτήν
   4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω του παρόντος καθεστώτος, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τα θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Για της ΜμΕ, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Επίσης ενισχύεται η αγορά και επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

   • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
   • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
   • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
   • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων. μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.
   • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 15ετία από την έγκριση της επένδυσης.

Είδη και ύψος Ενισχύσεων

   • Επιχορήγηση ως 80% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ΒΙ.ΠΕ, ΒΕ.ΠΕ, Ε.Π., ΘΥ.Κ.Τ, Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
   • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως 100% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ΒΙ.ΠΕ, ΒΕ.ΠΕ, Ε.Π., ΘΥ.Κ.Τ, Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
   • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ως 100%, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση
   • Φορολογική απαλλαγή ως 90%, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών

Ιδία συμμετοχή

Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Μη επιλέξιμοι δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα

Περιπτώσεις επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων

  • Επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς παραγωγής
  • Επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
  • Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν σχέδια της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
  • Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα σχέδια της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού
  • Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του καθεστώτος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, δίχως υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 ή των ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.) και στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE

Η IDEC AE αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της που εντάσσονται προς επιδότηση:
  • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO CE κ.α.)
  • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website e-shop digital marketing)
  • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης ( webinar on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.