Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους μια στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 


Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Υποβολή & Διάρκεια υλοποίησης

Η πρόταση υποβάλλεται κατά σειρά προτεραιότητας έως τις 31/1/2021 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του έργου: 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Η δράση επιδοτεί από το 50% έως το 65% των επιλέξιμων δαπανών και για διάστημα έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων:

 • Για ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών =< 8%, η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%.
 • Για ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας {8%< εξαγωγές <=25%}, η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε 60%.
 • Για ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών > 25%, η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε 65%.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 19/12/2018 και η ημερομηνία αυτή αφορά όχι μόνο ημερομηνίες τιμολόγησης αλλά και ημερομηνία συμβασιοποίησης, πληρωμής προκαταβολών ή εξόφλησης, ημερομηνίες δελτίων αποστολής, εκτελωνιστικών εγγράφων κλπ.


Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
  • Ενέργεια,
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
  • Περιβάλλον,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
  • Υγεία,
  • Υλικά / Κατασκευές,
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 • απασχολούν τουλάχιστον δύο Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) {2 άτομα full time} το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας,
 • για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και δάνειο,
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ που δεν περιέχεται στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες,
 • απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι μικρότερος των 20.000€,
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής, Δικηγορικές Εταιρείες και τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία,

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, όσον αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση:
  • Παραγωγικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων
  • Εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
  • Εξοπλισμού ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού
  • Λοιπού Εξοπλισμού
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, έως 100% του π/υ. Πιστοποίηση και συμμόρφωση:
  • Προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
  • Υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
  • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, έως 25% για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού
 • Ψηφιακή προβολή, έως 15.000€
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες, έως 16.000€
  • Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€
 • Μεταφορικά μέσα, έως 50%
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 20% και μέχρι 30.000 €. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης

Θέματα που απαιτούν προσοχή

 • Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) που διέθετε κατά την υποβολή καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
 • Θα πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως και προσφορές για κάθε δαπάνη που θέλετε να εντάξετε στο πρόγραμμα επιχορήγησης.
 • Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
 • Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50/100.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 • Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC ΑΕ;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.

 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.