Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Το πρόγραμμα αναμένεται

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Νομικά πρόσωπα:

 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Η εκμετάλλευση πρέπει

 • Να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 12.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2021
 • Να λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νομιμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 • Γεωργική εκμετάλλευση με μέγεθος τουλάχιστον 12.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης σημαίνει ένα από τα εξής:
 • 130 πρόβατα ή 145 αίγες
 • 64 στρέμματα λαδολιές ή 41 ελαιοποιήσιμες
 • 18 στρέμματα οπωρώνα ή 11 στρέμματα κηπευτικά
 • 292 στρέμματα σιτάρι μαλακό
 • 80 στρέμματα βαμβάκι

Επιχορηγούμενες δαπάνες

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
 • Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.).

Ύψος της επιδότησης

Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν έχει ανακοινωθεί. Στην τελευταία προκήρυξη όμως των σχεδίων βελτίωσης ανήλθε ακόμη και στο 80% για τα νησιά του Αιγαίου, το 60% στις βασικές αγροτικές περιφέρειες και το 50% στην Αττική.

Κριτήρια βαθμολογίας

Ένα από τα νέα κριτήρια που πρόκειται να δώσουν περισσότερους βαθμούς (μόρια)στους ενδιαφερόμενους είναι εάν μπορούν –και να αποδείξουν– πως θα καλύψουν το 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με ιδία κεφάλαια. Επιπλέον, βαθμολογούνται η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα, επενδύσεις σε ΑΠΕ, η καινοτομία, στο επενδυτικό σχέδιο το κόστος των επενδύσεων να μην υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κ.ά.

 • Δραστηριοποίηση σε αιγοπροβατοτροφία, βαμβάκι, Μελισσοκομία, Οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελιές).
 • Πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Περιφερειακά κριτήρια.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση μεταξύ ορίων που θα καθοριστούν. Τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα λάβουν υψηλότερης δυναμικής εκμεταλλεύσεις και όχι ξανά μονάδες µε 15.000-20.000 τυπική απόδοση.
 • Προτεραιότητα σε επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης.
 • Απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού µε ίδια κεφάλαια
 • Επενδύσεις ΑΠΕ και καινοτόμες επενδύσεις.
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού,
 • Η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις.
 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης: Ενημερότητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκμετάλλευσης.
 • Τη δυναμική της εκμετάλλευσης, δηλαδή εάν ο παραγωγός δεν έχει οφειλές.
 • Τις πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα.
 • Την επένδυση σε κλάδους με βάση τις ανάγκες κάθε περιφέρειας (περιφερειακά κριτήρια).

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρμόδιοι:

 • Παναγιώτης Κατσαμπάνης (email: panos@idec.gr)
 • Νάσος Καραχάλιος (email: nasos@idec.gr)
 • Γιάννης Αναστασόπουλος (email: g.anastasopoulos@idec.gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 42 86 227.

Η συνεργασία μαζί μας

Η IDEC αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησης σας για την σύνταξη της επενδυτικής σας πρότασης, την υπαγωγή της στο Πρόγραμμα και την παρακολούθησή της μέχρι την τελική εκταμίευση. Προκειμένου να μην υποβάλλονται οι υποψήφιοι επενδυτές σε δαπάνες χωρίς να ενταχθούν στο πρόγραμμα παρέχουμε δωρεάν προαξιολόγηση. Επιπρόσθετα προσφέρουμε ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη και εύρεση τεχνικών λύσεων πάνω σε ζητήματα όπως Επιχειρησιακά Σχέδια Λειτουργίας, Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, Ασφάλεια τροφίμων, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκπαίδευση προσωπικού, Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις κλπ.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.