Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

ΚΥΑ 126997/ΦΕΚΒ΄6872/28.12.2022

Γενικά

Διάρκεια υποβολών: 9/1/2023 – 10/4/2023

Ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 €

Ένταση ενίσχυσης

Η μέγιστη ένταση ενισχύσεων υπό προϋποθέσεις,

 • για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις αγγίζει το 75%,
 • για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις αγγίζει το 65% και
 • για τις Μεγάλες επιχειρήσεις αγγίζει το 55%.

Είδος επιδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), επιδοτούνται με:

 • Επιχορήγηση (κυμαίνεται από έως)
 • Επιδότηση μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης-Leasing (κυμαίνεται από έως)
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Αυτό το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και μόνο για υλοποίηση αρχικής επένδυσης.

Είδος επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία μονάδας.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί / παρασχεθεί από αυτήν
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω του παρόντος καθεστώτος, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες περιοχές υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Επιλέξιμες είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις με την ακόλουθη μορφή:

 • Εμπορική Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρήσεων

 • εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα,
 • αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους,
 • Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios»
 • Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων
 • Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς,
 • Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το 1.000.000 €,
 • Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με ελάχιστο ύψος άνω του 1.000.000 €,
 • Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του 1.000.000 €.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται ορίζονται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1.000.000€,
 2. για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000€,
 3. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€,
 4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 5. Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) όπου το ελάχιστο είναι 50.000 ΕΥΡΩ.
 6. Το 25% της ιδίας συμμετοχής πρέπει να υπάρχει (μετρητά ή δάνειο)

Επιλέξιμες δαπάνες

Oι δαπάνες της παρούσας δράσης αφορούν:

 1. Κατασκευή ή επέκταση, ή τον εκσυγχρονισμό κτιρίων, ειδικών – βοηθητικών εγκαταστάσεων κτιρίων, κατασκευές για ΑΜΕΑ, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα, ή το 80% εφόσον γίνονται σε διατηρητέα κτίρια,
 2. Αγορά και εγκατάσταση ή χρηματοδοτική μίσθωση – Leasing Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
 3. Αγορά μεταφορικών μέσων (υπό προϋποθέσεις),
 4. Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης,
 6. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 7. Τεχνικές μελέτες συνδεδεμένες με τις δαπάνες κτιριακών και εξοπλισμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου, μόνο για νέες ΜμΕ.
 8. Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, καθώς και δαπάνες για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο της επαγγελματικής κατάρτισης, έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
 10. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις,
 11. Δαπάνες αγοράς του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, που έχει κλείσει, τουλάχιστον τα δυο (2) τελευταία έτη, πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου (υπό προϋποθέσεις).
  • Διάρκεια Υλοποίησης

έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 • Ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης της αίτησης είναι ο βαθμός 65

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας!


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.