Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Νέος  Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις έως και το 70% των δαπανών της επένδυσης.

Επιλέξιμοι κλάδοι:

 • Τουρισμού
 • Μεταποίησης
 • Logistics
 • Τεχνολογιών, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Πρωτογενούς παραγωγής
 • Παραγωγής Ενέργειας

Τα είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν»

Πλεονεκτήματα του νέου αναπτυξιακού νόμου:

 1. Αυξημένες ενισχύσεις έως και 20% σε σχέση με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο.
 2. Επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης επενδύσεων, ελέγχων, εκταμιεύσεων.
 3. Δυνατότητα ενίσχυσης μεμονωμένων (μη ολοκληρωμένων επενδύσεων) για πρώτη φορά στην ιστορία των αναπτυξιακών νόμων.
 4. Δυνατότητα συνδυασμού με χαμηλότοκα δάνεια του ταμείου ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Η IDEC αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησης σας για την σύνταξη της επενδυτικής σας πρότασης, την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό νόμο και την παρακολούθησή της μέχρι την τελική εκταμίευση. Επιπρόσθετα προσφέρουμε ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη και εύρεση τεχνικών λύσεων πάνω σε ζητήματα όπως Επιχειρησιακά Σχέδια Λειτουργίας, Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, Ασφάλεια τροφίμων, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκπαίδευση προσωπικού, Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις κλπ. 


Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου στο ΦΕΚ

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.