Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

espa

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποτελεί τη δεύτερη εκ των δράσεων που αποτελούν την Δέσμη Δράσεων για την «Πράσινη Μετάβση ΜμΕ», η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών και περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων.

prasini anaptixi

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός δράσης – Περίοδος υποβολής

Το πρόγραμμα επιδοτεί προϋπολογισμό από 30.000€ μέχρι 200.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40% και προσαυξάνεται επιπλέον 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν «πράσινες» δαπάνες.

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 400.000.000 €

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 22/03/2023 και έως εξαντλήσεων του προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 • Οι εξωχώριες (offshore) εταιρείες, οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι Επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

  • Δαπάνες για κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτίρια , εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Μηχανήματα , εξοπλισμός, εξοπλισμός green
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (ενδεικτικά): Πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών, υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-ετικέτας-branding, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Δαπάνες για Μεταφορικά μέσα (GREEN): Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα έως 50.000€.
  • Δαπάνες προσωπικού-Μισθολογικό κόστος : Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
  • Έμμεσες Δαπάνες

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα.

Ακόμη, η IDEC αναλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών και υποστήριξη πιστοποιήσεων (ενδεικτικά CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 κ.α) και τις δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας της εταιρείας σας.

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας ενημερώσουμε για υπόλοιπες δράσεις μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.