Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Πιστοποίηση προϊόντων για την σήμανση σε CE

Τι είναι το CE

Το ακρωνύμιο «CE» είναι συντομογραφία της γαλλικής φράσης “Conformite Europeene” που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Η σήμανση «CE» σε ένα προϊόν δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και μπορεί να διακινηθεί και διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πιστοποιητικό ή η δήλωση συμμόρφωσης «CE» εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων.

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος διακίνησης δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, τη συμμόρφωσή του με όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να διατεθεί προς πώληση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν), καθώς και στην Τουρκία. Η υποχρέωση για σήμανση με CE (στα προϊόντα που απαιτείται) ισχύει επίσης και για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ και στην Τουρκία.

Η σήμανση CE δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλώς βεβαιώνει πως αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε πριν διατεθεί προς πώληση στην αγορά και επομένως ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας). Αυτό σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει εξασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. υγείας και ασφάλειας) της προβλεπόμενης οδηγίας– ή, εφόσον προβλέπεται από την οδηγία, ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί/επιθεωρηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης. Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης EK καθώς και την τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν. Οι διανομείς οφείλουν να ελέγχουν την ύπαρξη τόσο της σήμανσης CE όσο και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. Εφόσον το προϊόν εισάγεται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής με έδρα εκτός της ΕΕ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πως τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που του ζητηθούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Η διαδικασία σήμανσης CE απευθύνεται σε όλους του κατασκευαστές προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά. Επίσης οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούν όλους τους εισαγωγείς προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και απαιτούν υποχρεωτικά την σήμανση με CE είναι:

Όλα σχεδόν τα δομικά υλικά που τοποθετούνται σε κάθε τύπου δομική κατασκευή (πχ αδρανή, κουφώματα, ξύλα, τούβλα, ασβέστης, τσιμέντα, πλάκες πεζοδρομίου, σκαλωσιές κ.α.), μηχανές, παιχνίδια, μέσα ατομικής προστασίας, εκρηκτικά για αστική χρήση, εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες συνθήκες, ιατρικά μηχανήματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης in vitro, ανελκυστήρες και ανυψωτικά μηχανήματα, τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, συσκευές καύσης αερίων καυσίμων, ηλεκτρικός εξοπλισμός, απλά δοχεία πίεσης, όργανα μέτρησης, λέβητες ζεστού νερού, σκάφη αναψυχής, ναυτικός εξοπλισμός, μη αυτόματοι ζυγοί, ιστοί φωτισμού, όργανα παιδικών χαρών και άλλα.


Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση

Η σήμανση CE σε όσα προϊόντα είναι υποχρεωτική, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη διακίνηση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων και η απόκτηση σήμανσης CE ωφελεί την επιχείρηση με τους ακόλουθους τρόπους:

 • την αύξηση της αξιοπιστίας των προϊόντων
 • την παροχή ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές
 • την μείωση αστοχιών κατά την παραγωγή, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων
 • την αύξηση των πωλήσεων μέσω προέλκυσης νέων πελατών και είσοδο σε νέες αγορές

Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε

Η IDEC, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών και υποστήριξη πιστοποιήσεων βάση προτύπων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του απαιτούμενου τεχνικού φακέλου και συστήματος παραγωγής & ελέγχου, βασισμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων για την σήμανση με CE . Οι υπηρεσίες της IDEC περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Προσδιορισμός των οδηγιών και εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν για το κάθε προϊόν
 • Προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων που οφείλει να πληροί το κάθε προϊόν
 • Έλεγχος αναγκαιότητας εμπλοκής ανεξάρτητου κοινοποιημένου οργανισμού για την αξιολόγηση και έκδοση πιστοποιητικού CE. Διαχείριση διαδικασιών και επικοινωνία με τους φορείς πιστοποίησης.
 • Υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων αρχικών δοκιμαστικών ελέγχων (ΙΤΤ – Initial Type Tests), για τον έλεγχο της συμμόρφωσης βάση της νομοθεσίας και των αντίστοιχων προτύπων
 • Σύνταξη του απαιτούμενου Τεχνικού Φακέλου και όλων των υποστηρικτικών τεχνικών εγγράφων
 • Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης CE και σήμανση του προϊόντος
 • Στην περίπτωση που απαιτείται έλεγχος από κοινοποιημένο οργανισμό για την έκδοση πιστοποιητικού CE, εκτώς των ανωτέρω αναλαμβάνονται και οι ακόλουθες ενέργειες:
  • Υλοποίηση όλων των απαραίτητων συνεννοήσεων με τον φορέα πιστοποίησης
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
  • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων) που μπορεί να προκύψουν.
  • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Δείτε επίσης

Ζητήστε μας προσφορά


Δείτε επίσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.