Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Τι είναι οι Περιβαλλοντολογικές Μελέτες

Αφορούν τις μελέτες διαχείρισης και αξιοποίησης υγρών αποβλήτων και υδάτινων πόρων και συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας της εργασίας σε βιομηχανικούς χώρους.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας που διανύουμε η παγκόσμια ζήτηση πρωτογενών πηγών νερού αναμένεται να υπερβεί το 40% της αντίστοιχης προσφοράς. Περαιτέρω δε, η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ενέργειας έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει αυξήσεις στην τιμή του νερού οι οποίες δεν αναμένεται να διακοπούν ή να εξομαλυνθούν τα επόμενα χρόνια. Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τίθεται, πλέον, όλο και πιο επιτακτικά τόσο από πρακτικής όσο και από οικονομικής και νομοθετικής άποψης. Η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και του υδατικού αποτυπώματος κάθε επιχείρησης είναι επίσης ένα αναπόσπαστο βήμα προς τους στόχους της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής ουδετερότητας και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Στα ερχόμενα χρόνια επίσης, αναμένεται να καταστεί ασύμφορη η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) σε μεγάλες κεντρικές μονάδες και, ήδη από το 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας.

Τα υγρά απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν αξιόπιστα με, κατά κανόνα, χαμηλό λειτουργικό κόστος τόσο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού κατάλληλου για μεγάλο εύρος εφαρμογών όσο και για την παραγωγή ενέργειας αποφέροντας, βραχυπρόθεσμα, κέρδος στην επιχείρηση. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ορθή διαστασιολόγηση των αναγκών και δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης, η αξιολόγηση των ιδιομορφιών κάθε αποβλήτου ή πηγής νερού, ο σχεδιασμός της βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαγνισμού του νερού (τριτογενής επεξεργασία), ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής αξιοποίησης του ανακτηθέντος νερού και ο ακριβής υπολογισμός των αναγκαίων επενδύσεων σε εξοπλισμό και υποδομές που θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας και πιστότητας.

Οι υπηρεσίες σε θέματα ασφαλείας αφορούν μελέτες αξιολόγησης της συγκέντρωσης και διασποράς χημικών και βιολογικών παραγόντων σε βιομηχανικούς χώρους εργασίας και αποθήκευσης υλικών, όπως και τον σχεδιασμό και αναβάθμιση των πρωτοκόλλων και υποδομών ασφαλείας για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι υπηρεσίες ασφαλείας απευθύνονται σε, μικρές ή μεγάλες, μονάδες αποθήκευσης και διακίνησης υλικών και πρώτων υλών, σε υφιστάμενες μονάδας επεξεργασίας – διαχωρισμού – αποθήκευσης αποβλήτων, σε εγκαταστάσεις εξόρυξης, σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε βιομηχανίες με αποθήκες πρώτων υλών, σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αξιολογήσει ή/και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στους εργασιακούς της χώρους.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης υγρών αποβλήτων και υδάτινων πόρων απευθύνονται σε όλες τις βιομηχανίες ή επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη κατανάλωση νερού (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εξόρυξης, μονάδες βιομηχανικών πλυντηρίων, μονάδες κλωστοϋφαντουργίας, μονάδες παραγωγής τροφίμων, γεωργικές μονάδες κ.α.), βιομηχανίες που είναι απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και αξιοποιούν υπόγεια ύδατα, σε βιομηχανίες που παράγουν βεβαρημένα (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία και μονάδες rendering κ.α.) ή/και επικίνδυνα υγρά απόβλητα (μονάδες εκτύπωσης, μονάδες μεταλλοκατεργασίας, μονάδες επεξεργασίας πετρελαϊκών αποβλήτων κ.α.) και μπορεί να επαφίονται σε εξωτερικούς φορείς διαχείρισης, βιομηχανίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου κεντρικού συστήματος αποχέτευσης, συγκροτήματα ή οικισμούς εκτός σχεδίου κεντρικού συστήματος αποχέτευσης και γενικά σε κάθε επιχείρηση που στοχεύει σε μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού της αποτυπώματος.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση

Τα κέρδη από την υιοθέτηση μίας συνολικά ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα για κάθε επιχείρηση. Καταρχάς υπάρχει το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, τόσο λόγω της μείωσης των περιβαλλοντικών τελών που θα κληθεί να καταβάλει όσο και λόγω της αξιοποίησης ανακυκλωμένων υλικών στις διαδικασίες της.

Κατά δεύτερο, ένα δομημένο πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας περιορίζει τις πιθανότητες επαγγελματικών ατυχημάτων και περιστατικών περιβαλλοντικής όχλησης ή ρύπανσης. Παράλληλα δίνει δομικό ρόλο στην στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και ανάκτησης και αξιοποίησης υλικών της εταιρίας αποφέροντας τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Κατά τρίτο μπαίνει μπροστά από τις εξελίξεις και είναι έτοιμη για συμμόρφωση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της τοπικής και διεθνής νομοθεσίας. Συνδέει επίσης την επιχείρηση με τις απαιτήσεις και ευαισθησίες του σύγχρονου κόσμου διευρύνοντας την πρόσβαση της στην αγορά.

Και, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, συμβάλλει στην ορθότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, σε μια παγκόσμια προσπάθεια να αποτραπούν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης ανεπάρκειας τους και να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά ενσυνείδητη ανάπτυξη.


Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε.

H IDEC Α.Ε. έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος και στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, με τους εξειδικευμένους συμβούλους της μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων σας παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

Μελέτες Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων & Υπόγειων Υδάτων

 1. Σχεδιασμός Μεθόδου Επεξεργασίας
 2. Προμελέτες Κατασκευής
 3. Μελέτες Κατασκευής
 4. Μελέτες Αναβάθμισης Λειτουργίας
 5. Μελέτες Επανεκκίνησης Λειτουργίας
 6. Σχεδιασμός Πρωτοκόλλου Ποιοτικού Ελέγχου
 7. Σχεδιασμός Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου
 8. Σύνταξη Πρωτοκόλλων Ασφαλείας, Παρακολούθησης, Λειτουργίας & Συντήρησης.
 9. Εκκίνηση & Αριστοποίηση Λειτουργίας Μονάδων
 10. Λειτουργία & Συντήρηση Μονάδων
 11. Μελέτες Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Υγρών Αποβλήτου (Ταξινόμηση κατά ΕΚΑ)
 12. Σχεδιασμός Συστημάτων Τριτογενούς Επεξεργασίας
 13. Σχεδιασμός Συστημάτων Επαναχρησιμοποίησης & Διάθεσης Επεξεργασμένων Υδάτων

Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το περιβάλλον

 1. Σχεδιασμός Πρωτοκόλλου Μέτρησης & Παρακολούθησης Συγκεντρώσεων Χημικών & Βιολογικών Παραγόντων στον Αέρα σε Χώρους Εργασίας και Αποθήκευσης Υλικών
 2. Μέτρηση Συγκεντρώσεων Χημικών Παραγόντων (αέριων & αερόφερτων ρύπων) & Βιολογικών Παραγόντων στον Αέρα & Χαρτογράφηση Οδεύσεων Διασποράς
 3. Σύνταξη & Αναβάθμιση Πρωτοκόλλων Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Δείτε επίσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.