Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ του τουρισμού.

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός δράσηςΠερίοδος υποβολής 

Το πρόγραμμα επιδοτεί προϋπολογισμό από 80.000€ έως και 400.000€ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% . 

Το ποσοστό της επιχορήγησης προσαυξάνεται 10%, εφόσον πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 160.000.000€ 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 22 Μαρτίου 2024. Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Δικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις: 

 • Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης 
 • Νεοσύστατες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:   

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.  
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.  
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου 
 • Βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και να προσδιορίζονται με την αίτηση τα στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου. 
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.
 • Nα μη συμμετέχει Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο ως εταίρος αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. 

  Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σετουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

  ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

  Ξενοδοχεία 

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω 
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

   Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979 

   Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 

   • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω 

   ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

   Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

   Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3) 

   Σημειώνεται:Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE. 

   Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 

   • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω 
   • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

    • Δε γίνονται δεκτά επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες Μυκόνου και Θήρας (εκτός της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς).  
    • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού 
     της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. 

    Επιλέξιμες δαπάνες 

    • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
    • Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
    • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό 
    • Λοιπός εξοπλισμός 
    • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ, όπως νομική και λογιστική δαπάνη) 
    • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 
    • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
    • Μεταφορικά Μέσα 
    • Έμμεσες δαπάνες 

     Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 

     Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


     Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

     Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της υπό ίδρυση ή νεοσύστατης επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

     Ακόμη, η IDEC αναλαμβάνει την πιστοποίηση υπηρεσιών σας (ενδεικτικά Q LabelISO 9001, ISO 14001 κ.α) και τις δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας της υπό ίδρυση ή νεοσύστατης εταιρείας σας. 

     Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας ενημερώσουμε για υπόλοιπες δράσεις μας! 

     Επικοινωνήστε μαζί μας

     Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

     Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.