Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης επιχειρησεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης μέσα από τις Περιφέρειες. Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί, στις επιχειρήσεις, δημόσια στήριξη προκειμένου να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν την οικονομική τους ρευστότητα (κεφάλαιο κίνησης).

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός δράσης – Περίοδος υποβολής

Το πρόγραμμα επιδοτεί κεφάλαιο κίνησης από 3.000€ μέχρι 50.000€, ανάλογα με την Περιφέρεια. Το επιλέξιμο ποσό αντιστοιχεί στο 50% των εξόδων της επιχείρησης για το 2019, όπως αυτά εμφανίζονται στο έντυπο Ε3 (2019).

 • Αν το 50% των εξόδων είναι μικρότερο του ελάχιστου ορίου επιδότησης τότε δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση.
 • Αν το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ορίου επιδότησης, τότε η επιδότηση περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Αυτό το ποσό δεν είναι δάνειο, είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να επιστραφεί (παρά μόνο αν δεν χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του μέσα στο 2021 για δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης).

Η διαδικασία εκταμίευσης περιλαμβάνει 2 αιτήσεις. Η πρώτη αίτηση είναι για την ένταξη στο πρόγραμμα και ακολουθεί τις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την Περιφέρεια.

Περιφέρειες/Στοιχεία

Προϋπολογισμός

Επιδότηση

Περίοδος υποβολής αιτήματος ένταξης

Αττική

200.000.000€

5.000€ – 40.000€

23/10/2020 – 20/1/2021

Στερεά Ελλάδα

10.000.000€

4.000€ – 40.000€

13/10/2020 – 03/11/2020

Πελοπόννησος

30.000.000€

5.000€ – 40.000€

08/10/2020 – 15/12/2020

Θεσσαλία

30.000.000€

5.000€ – 50.000€

13/10/2020 –30/10/2020

Ιόνια Νησιά

14.000.000€

3.000€ – 30.000€

08/10/2020 – 6/11/2020

Δυτική Ελλάδα

30.000.000€

5.000€ – 50.000€

06/10/2020 – 8/12/2020

Ήπειρος

45.000.000€

2.000€ – 15.000€

4/12/2020

Δυτική Μακεδονία

10.000.000

5.000€ – 40.000€

02/10/2020 – 26/10/2020

Κεντρική Μακεδονία

150.000.000

5.000€ – 50.000€

10/09/2020 – 12/10/2020

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

90.000.000€

2.000€ – 15.000€

04/11/2020 – 18/03/2021

Βόρειο Αιγαίο

40.000.000€

5.000€ – 50.000€

14/10/2020 – 11/12/2020

Νότιο Αιγαίο

35.000.000€

2.000€ – 10.000€

21/10/2020 – 2/12/2020

Κρήτη

50.000.000€

3.000€ – 40.000€

13/10/2020 – 27/11/2020

Η δεύτερη αίτηση η οποία συνοδεύεται με επιπλέον δικαιολογητικά είναι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του προγράμματος και γίνεται από Ιανουάριο έως Μάρτιο του 2021.

Με τον επιτυχή έλεγχο των δικαιολογητικών και στις 2 φάσεις εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και γίνεται και η εκταμίευση του κεφαλαίου κίνησης (περίπου στα μέσα του 2021).

Δικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενισχύονται μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και:

 • έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 • είτε ο κύριος ΚΑΔ είτε ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το 2019, πρέπει να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Δραστηριοποιούνται στον παραπάνω επιλέξιμο ΚΑΔ αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους
 • έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία
 • έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν υποκατάστημα που βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα). Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας για την οποία ισχύει η δράση, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/ υποκαταστήματος στην συγκεκριμένη Περιφέρεια προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός της Περιφέρειας αυτής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα έξοδα της επιχείρησης και συγκεκριμένα:

 • οι αγορές εμπορευμάτων χρήσης,
 • οι αγορές πρώτων υλών και υλικών,
 • το σύνολο των δαπανών παροχής υπηρεσιών,
 • το σύνολο καταβολής ενοικίων,
 • το σύνολο παροχών σε εργαζόμενους και
 • τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Θέματα που απαιτούν προσοχή

 • Θα πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου καθώς η προθεσμία υποβολής είναι σύντομη.
 • Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της κάθε Περιφέρειας.
 • Βασικό κριτήριο ένταξης στο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών του διαστήματος 01/04/2020 – 30/06/2020 σε σχέση με το διάστημα 01/04/2019 – 30/06/2019.
 • Μετά την έγκριση του αιτήματος ένταξης πρέπει σε δεύτερο χρόνο να γίνει και αίτημα ελέγχου με επιπλέον δικαιολογητικά ώστε να εγκριθεί η εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Το αίτημα ελέγχου θα γίνεται από 01/01/2021 έως 31/03/2021 για όσες επιχειρήσεις πέρασαν το πρώτο στάδιο
 • Θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει τον προηγούμενο μήνα πριν την υποβολή του αιτήματος ελέγχου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά θα ζητείται πίσω.

Δικαιολογητικά αιτήματος ένταξης

1

Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)

2

Εκτύπωση ΚΑΔ

3

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

4

Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

5

 1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (1) και το (2).

6

1) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του Έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

7

Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:

Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης(υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)

Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

8

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης, τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312) Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.

9

Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC ΑΕ;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

Ζητήστε μας προσφορά


Δείτε επίσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.