Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Πρόγραμμα επιδότησης υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων μέσω του ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστήριων και Παιδότοπων για παροχή ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης) και κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών ενόψει της επαναλειτουργίας μετά την άρση αναστολής λειτουργίας τους, μέσω του ΕΣΠΑ.

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ενισχύονται οι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις Γυμναστηρίων και Παιδότοπων που λειτουργούν νόμιμα και:

 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
 • Να μην κλείσουν την επιχείρηση τους έως και 6 μήνες μετά την έγκριση της αίτησης
 • Να υποβάλουν μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ της επιχείρησης
 • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 18.000€

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ) με Κ.Α.Δ 93.13.10.01
 • Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής με Κ.Α.Δ 93.13.10.02
 • Υπηρεσίες πίστας καρτ με Κ.Α.Δ 93.11.10.04
 • Υπηρεσίες παιδότοπου με Κ.Α.Δ 93.29.19.05

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός Δράσης – Περίοδος Υποβολής

Το πρόγραμμα επιδοτεί το προκαθορισμένο ποσό του 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης για το 2019 και καλύπτει όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών.

Οι ηλεκτρονικές υποβολές των αιτούμενων επιχειρήσεων ξεκινούν τη Δευτέρα 31/5/2021.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα έξοδα για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (περίοδο 6 μηνών). Οι λειτουργικές δαπάνες μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων,διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων θα γίνονται δεκτές έως τις 28 Ιουλίου 2021, προκειμένου να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν μετά την άρση αναστολής της λειτουργίας τους.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Δαπάνες που ενισχύονται

 • Κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτηριακών υποδομών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και άλλες υποστηρικτικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Αγοράς νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων εσωτερικής χρήσης.
 • Μεταφοράς τεχνολογίας, αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κλπ.
 • Προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού.
 • Επιπρόσθετα ενισχύονται δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, 22000, 45001, κλπ. και άλλες άυλες δαπάνες.
 • Ενισχύεται τέλος το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει τα 3.000.000€ για το καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και τα 5.000.000€ για τα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Η IDEC μπορεί να αναλάβει της υποστήριξη της επιχείρησης σας για την σύνταξη επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό νόμο. Πάντα σε συνεργασία μαζί σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη και εύρεση τεχνικών λύσεων πάνω σε ζητήματα όπως Επιχειρησιακά Σχέδια Λειτουργίας, Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, Ασφάλεια τροφίμων, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκπαίδευση προσωπικού, Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις κλπ. 


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.