Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ Κεφαλαίου Κίνησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί, στις επιχειρήσεις, δημόσια στήριξη προκειμένου να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν την οικονομική τους ρευστότητα (κεφάλαιο κίνησης).

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός δράσης – Περίοδος υποβολής

Το πρόγραμμα επιδοτεί κεφάλαιο κίνησης από 1.500€ μέχρι 20.000€. Το επιλέξιμο ποσό αντιστοιχεί στο 50% των εξόδων της επιχείρησης για το 2019, όπως αυτά εμφανίζονται στο έντυπο Ε3 (2019).

 • Αν το 50% των εξόδων είναι μικρότερο του ελάχιστου ορίου επιδότησης τότε δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση.
 • Αν το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ορίου επιδότησης, τότε η επιδότηση περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Αυτό το ποσό δεν είναι δάνειο, είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να επιστραφεί (παρά μόνο αν δεν χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του μέσα στο 2021 για δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης).

Η διαδικασία εκταμίευσης περιλαμβάνει 2 αιτήσεις.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 16/06/2021 έως και 1/10/2021.

Η δεύτερη αίτηση η οποία συνοδεύεται με επιπλέον δικαιολογητικά είναι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του προγράμματος το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2022.

Με τον επιτυχή έλεγχο των δικαιολογητικών και στις 2 φάσεις εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και γίνεται και η εκταμίευση του κεφαλαίου κίνησης.

Δικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενισχύονται μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και:

 • Να δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πειραιά
 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους
 • Το άθροισμα των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης το 2019, να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€.
 • Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Η ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει τις 5 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πειραιά, τα όρια των οποίων φαίνονται στο χάρτη:

piraeus-map

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα έξοδα της επιχείρησης και συγκεκριμένα:

 • οι αγορές εμπορευμάτων χρήσης,
 • οι αγορές πρώτων υλών και υλικών,
 • το σύνολο των δαπανών παροχής υπηρεσιών,
 • το σύνολο καταβολής ενοικίων,
 • το σύνολο παροχών σε εργαζόμενους και
 • τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022.

Θέματα που απαιτούν προσοχή

 • Θα πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου καθώς η προθεσμία υποβολής είναι σύντομη.
 • Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά.
 • Βασικό κριτήριο ένταξης στο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών του διαστήματος 01/10/2020 – 31/12/2020 σε σχέση με το διάστημα 01/10/2019 – 31/12/2019.
 • Μετά την έγκριση του αιτήματος ένταξης πρέπει σε δεύτερο χρόνο να γίνει και αίτημα ελέγχου με επιπλέον δικαιολογητικά ώστε να εγκριθεί η εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Το αίτημα ελέγχου θα γίνεται έως 30/06/2022 για όσες επιχειρήσεις πέρασαν το πρώτο στάδιο
 • Θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει τον προηγούμενο μήνα πριν την υποβολή του αιτήματος ελέγχου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022. Αυτό αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά θα ζητείται πίσω.

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.