Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

«Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους»

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Σκοπός της δράσης είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός δράσης – Περίοδος υποβολής

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 5.000 € έως 30.000 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Έναρξη υποβολής προτάσεων: 5-5-2021 και ώρα 13.00 π.μ.
 • Λήξη υποβολής προτάσεων: 31-10-2021 και ώρα 15.00 μ.μ.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενισχύονται μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας που λειτουργούν νόμιμα και:

 • Έχουν τουλάχιστον τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑ∆ επένδυσης σε όλη την τελευταία τριετία.
 • Να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία
 • ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αδειοδοτικό έγγραφο σε ένα τουλάχιστο ενεργό και δηλωμένο στην αίτηση ΚΑΔ.
 • Επιλέξιμες Νομικές Μορφές i.AE, ii. EΠΕ, iii. ΟΕ, iv. ΕΕ, v. Ι. Κ .Ε, vi. Ατομική Επιχείρηση, vii. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ,viii. Συνεταιρισμός.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων
 • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν όπως αναφέρθηκε οι επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ που βρίσκονται μέσα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας όπως φαίνεται στο κάτωθι χάρτη:

historical-center-of-athens-map

Επιλέξιμες δαπάνες

Oι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του
  ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
 • Σύμβουλο έργου

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.