Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας

Ενίσχυση μικρομεσαίων και μεγάλων Τουριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την επιχορήγηση άμεσων λειτουργικών δαπανών για την επανεκκίνηση τους μέσω του ΕΣΠΑ.

Απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του Τουρισμού:

 • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Camping
 • Τουριστικά γραφεία, Πρακτορεία
 • Τουριστικά λεωφορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά Α.Φ.Μ και ανάλογα τον τζίρο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 με μικρές εξαιρέσεις και στο 2,5% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις επί του τζίρου του 2019 του κύριου Κ.Α.Δ ή του Κ.Α.Δ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ανάλογα την επιχείρηση ως εξής:

 • [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%
 • ή [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*2,5%

Ενισχύονται οι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Τουρισμού που λειτουργούν νόμιμα και:

 • Παρουσιάζουν μείωση τζίρου το 2020 σε σύγκριση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30% (υπολογίζεται βάσει των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ)
 • To 2019 απασχολούσαν προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.
 • Έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020

Ακόμη, επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Συστάθηκαν το 2020, με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
 • Ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Ανήκουν σε δίκτυο franchise, δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ (αναμένονται με την οριστικοποίηση του Οδηγού).

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω κατηγορίες επιχειρήσεων του Τουριστικού τομέα. Αυτό αποδεικνύεται από τον κύριο ΚΑΔ ή/και τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το 2019 (ή το 2020 ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης).

Τι καλύπτει – Προϋπολογισμός Δράσης – Περίοδος Υποβολής

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» και αφορά μικρομεσαίες ( 300 εκατ. ευρώ) και μεγάλες ( 50 εκατ. ευρώ) επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού.

Παρέχει κεφάλαιο κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύοντας την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα έξοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (περίοδο αρχικών 2-3 μηνών).

Η υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται

 1. Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
 2. Να απασχολήσουν προσωπικό το 2021 σε επίπεδα τουλάχιστον 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 3. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.
 4. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.
 5. Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (4) είτε/και το (5) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.