Μεθοδολογικός οδηγός: Μαθήματα για την προώθηση της ανοχής – περιεκτικές μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων